Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Bestyrelsen og dens opgaver

Bestyrelsen består af formand, kasserer, formænd for faste udvalg (vedtægternes § 5)
Bestyrelsen er klubbens ledelse.
Bestyrelsen indkaldes tre gange om året, eller når et udvalg ønsker det.
Indkaldelse sker ved forretningsudvalget.
1. møde indkaldes til afholdelse senest 3 uger efter klubbens generalforsamling.
2. møde indkaldes til afholdelse i 2. eller 3. uge af juni.
3. møde indkaldes til afholdelse i 3. eller 4. uge af november.

Ansvar og kompetence:

 • sikre at de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger og politikker gennemføres.
 • følge udvalgenes handleplaner.
 • udforme politikker til vedtagelse på generalforsamlingen.
 • uddanne, udvikle og tilpasse organisationen.
 • nedsætte ad hoc udvalg.
 • udarbejde arbejdsfordeling og forretningsorden for forretningsudvalg og bestyrelse.
 • godkende forretningsorden for forretningsudvalg og udvalg.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med DOF, SK, JfS og Vejle Kommune.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med skovejere, lokale afdelinger af Naturstyrelsen og Friluftsrådet.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med øvrige eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Jelling Musikfestival, Sportens Venner), sponsorer, medier mv.

 Bestyrelsen 2022

Formand
Pernille Buch

3131 1847
buch1977@gmail.com

Formandens opgaver:

 • Indkalde til generalforsamling og udarbejde overordnet beretning til generalforsamlingen.
 • Indkalde til og lede forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder.
 • Sikre at akutte problemer løses.
 • Informere klubbens medlemmer om bestyrelsens arbejde.
 • Fordele opgaver der ligger uden for udvalgenes områder.
 • Videresende indkommen ”post” i henhold til ansvarsområder.
 • I samarbejde med udvalgsformændene sikre at udvalgenes opgaver varetages.
 • I samarbejde med udvalgsformændene iværksætte, følge op, evaluere og dokumentere udviklingsprojekter / indsatsområder.
 • Beskrive, formidle og følge op på politikker.
 • Udarbejde og justere årsplan.Sikre relevant lederuddannelse til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.
 • Repræsentere klubben udadtil.
 • Sidde i JFS´s bestyrelse.
 • Deltage i møder i kredsen og i DOF.
 • Indkalde repræsentanter fra Sportens Venner og JFS til reception vedr. danske mesterskaber en gang årligt ved klubfesten.
 • Kontakt til særlige underudvalg og medlemmer med særlige ansvarsområder
 • Opmærksomhed til medlemmer jf. retningslinjer: gaver/tilskud.

Kasserer
Ole Binder

2144 3002
olebinder@hotmail.com

Kassererens opgaver:

 • Klubbens økonomi.
 • Økonomi og regnskab i.f.m. arrangementer.
 • At betale klubbens udgifter.
 • At den nødvendige kassebeholdning er til stede.
 • At opkræve kontingent.
 • At holde regnskab med medlemmernes løbskonti, og sørge for nødvendige opkrævninger.
 • At være medlem af JFS`s bestyrelse.
 • At være stedfortræder for formanden ved bestyrelsesmøder i JFS.
 • Betale startafgift og føre kørselsregnskab.
 • At varetage opgaven omkring medlemstilskud fra Vejle Kommune.
 • Indberetninger til diverse organisationer.
 • At føre liste over klubbens medlemmer, med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og medlemsstatus (orienteringsløb/ski- og orienteringsløb/ski/passiv, ungdom/senior).
 • Opdatere medlemsliste 2 x årligt (januar + august).
 • Registrering af indmeldelser og udmeldelser i klubben.
 • At udfærdige regnskab for Jellingløbet.
 • Ajourføring af medlemsdata i DOF.
 • Ajourføring af medlemsdata i DSKIF.
 • Ansøgninger til Sportens Venner vedr. påskeløb, sommerlejr og ungdomskurser.
 • At indhente børneattester på alle trænere hvert år inden sæsonstart.
 • At udlevere politikker til trænere ved sæsonstart (børneattest, omsorg, alkohol- og rusmiddel).

Træningsudvalg
Steen Holmegaard

Steen - BestM

5192 4369
holmegaard@celatist.dk

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • At indkalde til udvalgets møder og lave dagsorden.
 • At afstemme udvalgets indsats med bestyrelsens forventninger.
 • At træningsplanen er klar i god tid før sæsonen.
 • Koordinere medlemsinvolveringen i forbindelse med tirsdagstræningen.
 • At sørge for kommunikation/kontakt til alle involverede parter i træningen.
 • Sikre at medlemmer der varetager banelægningsopgave rustes hertil. At anvende banelægningsfunktionen ved træning med et læringsfokus.
 • At levere relevant info om træningen til hjemmesiden.
 • At sørge for at træningen bliver evalueret.
 • Trænings- og konkurrencesamarbejde med øvrige Trekantklubber, deltage i et årligt møde med Trekantklubberne.
 • At have kontakt til OK Snab vedrørende fælles træning.
 • At finde nye trænerkandidater og henvise dem til DOF´s kurser.
 • At finde vinderen af Gormmester pokalen ud fra resultater i divisionsturneringen og klubmesterskabet.

B&U udvalg
Toke Seir

billede

kommer

 

2026 3901
toke@ortodan

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • Indkalder til udvalgsmøderne og udsende dagsordenen.
 • Afholde møde med ungdomstrænerne før sæsonstart.
 • Lave aftaler med ungdomstrænere og hjælpetrænere for den kommende sæson.
 • Opretholde en løbende kontakt med og information til ungdomstrænere og hjælpetrænere.
 • At udpege løb som udtagelsesløb til stafetter (JM, DM).
 • Kontakt til Kredsens ungdomsudvalg, herunder at deltage i møder for ungdomskontaktpersoner på kredsplan.
 • Kontaktperson til talentkraftcenter (TC) og TVO.
 • Evaluering og udviklingssamtaler med ungdomstrænerne.
 • Rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af ungdomstrænere.
 • Samarbejde med Trekantklubberne omkring børnetræning (Vejlecup, vintertræningsløb.

Talent- og eliteudvalg
Claus Lyngby

2513 9323
cgl@vip.cybercity.dk

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • Indkalder til møder i talent- og eliteudvalget.
 • Udarbejder beretning for udvalget til klubbens generalforsamling.
 • Deltager i klubbens generalforsamling.
 • Ansvarlig for udvalgets information.
 • Ansvarlig for udvalgets opgavebeskrivelse.
 • Ansvarlig for at der udarbejdes og synliggøres sæsonplaner (ungdomstræning – TVO – U25) inkl. læringsture.
 • Udarbejde udkast til budget til forelæggelse for GORMs bestyrelse.
 • Planlægning og gennemførelse af årlige trænersamtaler for TVO- og ungdomstrænere i nov/dec.
 • Kontakt til SK’s eliteudvalg.
 • Kontakt til DOF’s eliteudvalg.

Arrangementsudvalg
Bente H. Ringive

Bente

7588 1882 – 2144 9608
b.ringive@hotmail.com

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • Indkalde til møder i arrangementsudvalget.
 • Udarbejde beretning for udvalget til klubbens generalforsamling.
 • Deltage i klubbens generalforsamling.
 • Ansvarlig for udvalgets information.
 • Ansvarlig for udvalgets opgavebeskrivelse.
 • Ansvarlig for at der udarbejdes og synliggøres sæsonplaner (klubture, anbefalede løb).
 • Deltage i møder vedrørende Jellingløbet.
 • Deltage i møder vedrørende o-løbs arrangementer i klubben.
 • Ansvarlig for at få funktionslederoversigten á jour ført.
 • Ansvarlig for at løbsarrangementer evalueres.
 • Ansvarlig for at manual til B-løb er á jour ført og synlig.
 • Ansvarlig for at få ansøgt om løbsarrangementer i Sydkredsen

Rekrutteringsudvalg

 

Vakant

– kontakt Grethe Buch

2494 0303
gretheb@jellingnet.dk

Formandens opgaver:

 • Repræsentere udvalget i GORMs bestyrelse og deltage i OK Gorms generalforsamling
 • Overordnet ansvarlig for klubbens rekrutteringspolitik
 • Ansvarlig for at politikken evalueres årligt og opdateres ift. klubbens indsatsområder

Skal sikre:

 • at der er en tovholder på rekrutteringsprojekter
 • opfølgning / evaluering på rekrutteringsprojekter
 • at der er et mentorkorps
 • at mentorer informeres om deres opgaver
 • at nye medlemmer tildeles en mentor
 • at informationsmateriale til nye medlemmer er opdateret og udleveres til disse
 • at spørgeskemaet tilrettes årligt i samarbejde med udvalgsformænd og sikre at det kommer på hjemmesiden
 • at medlemmernes manglende mulighed for at indgå i opgaver respekteres
 • Ad hoc opgaver i bestyrelsen
 • Turnus i forretningsudvalget

Ski- og motionsudvalg

Vakant

– kontakt Ole Binder

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • At der organiseres sporkørsel på golfbanen når der er tilstrækkelig sne.
 • At klubbens medlemmer informeres om tilbud i skimiljøet.
 • At der bliver arrangeret skiture for medlemmerne.
 • At organisere træning for medlemmerne f.eks. på rulleski.
 • At organisere vedligehold af klubbens udstyr: Snescooter og rulleski.

Skov- og kortudvalg
Stig Knudsen

Stig
76 70 99 70 – 22 60 79 85
knudsen.alstedmark@gmail.com

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • Indkalder til møder i Kort og skovudvalget, 2 om året, hvor arbejdet den kommende periode planlægges.
 • Sikrer at der holdes god kontakt til skovejere og andre interessenter i de skove, som klubben bruger.
 • Sikre at klubben har opdaterede kort til løbsarrangementer og træning, hvor åbne løb har højest prioritet.
 • Ansvarlig for administration af kortfiler, samt salg af kort.
 • Sikrer uddannelse af kortrekognocører og rentegnere.

Kommunikations-
og PR-udvalg

Vakant
– kontakt Karl Kristian Terkelsen

7587 1705 – 2339 3517
karlkt@post4.tele.dk

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer udvalget i GORMs bestyrelse.
 • Indkalder til møder i udvalget, minimum et planlægnings- og koordineringsmøde umiddelbart efter OK GORMs generalforsamling i februar og et opsamlings-evalueringsmøde efter sæsonafslutning i oktober. Ellers efter behov.
 • Indstillinger til bestyrelsen omkring økonomi.
 • Overordnet ansvarlig for klubbens PR, synliggørelse og informationsvirksomhed i samarbejde med udvalget.
 • Ansvarlig for uddannelse og kursusvirksomhed relevant for udvalget.

Referent
Inge Jensen

Referentens opgaver:

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet:

– Datoer for generalforsamling, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder fastlægges på årets første bestyrelsesmøde. Ansvarlig for indkaldelse til 1. bestyrelsesmøde er det afgående forretningsudvalg.
– Indbydelse med bilag til bestyrelsesmøder, inkl. skriftlig orientering v. udvalgene, skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet
– Der skal tages referat af bestyrelsesmøderne. Dette referat skal efter godkendelse af forretningsudvalget være tilgængelig for alle på klubbens hjemmeside snarest og senest 2 uge efter mødet.
– Formanden for klubben indkalder til møder i forretningsudvalget. For de ordinære møder med dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.
– Der udarbejdes beslutningsreferat af forretningsudvalgsmøderne, som senest en uge efter mødet tilgår alle i bestyrelsen.

Forretningsudvalg 2022:

Pernille Buch, formand
Ole Binder, kasserer
To valgt på første bestyrelsesmødet den 14. marts for et år:
Steen Holmegaard
Toke Seir

Forretningsudvalg

 • Består af formand, kasserer samt 2 formænd for faste udvalg. De to udvalgsformænd vælges for et år på klubbens generalforsamling. Må ikke genvælges.
 • Er klubbens daglige ledelse, der forbereder og følger op på bestyrelsesmøder og handler på bestyrelsens og klubbens vegne, på sager der ikke tåler udsættelse.

Indkaldelse: Der afholdes 6 ordinære forretningsudvalgsmøder om året – 1 før og 1 efter hvert bestyrelsesmøde. Ved behov kan indkaldes til ekstraordinære forretningsudvalgsmøder.
Forretningsudvalget kan, hvis der skønnes behov for det, indkalde enkelt udvalg til deltagelse i et forretningsudvalgsmøde eller såfremt et udvalg måtte ønske det.

Ansvar og kompetence:
Før bestyrelsesmøder:

 • forberede bestyrelsesmøde ved at udarbejde eller indkalde emner og oplæg til mødet.
 • udsende motiveret dagsorden med diverse bilag
 • stillingtagen til løbende sager

Efter bestyrelsesmøder:

 • opfølgning på sager i henhold til beslutninger taget på bestyrelsesmødet
 • stillingtagen til løbende sager

Formandskab

 • Består af formand og kasserer.
 • Klubbens officielle repræsentanter udadtil.

Ansvar og kompetence:

 • Er fødte medlemmer af JfS’s bestyrelse og skal repræsenterer klubben her (vedtægternes §5).
 • Skal repræsentere klubben eller sikre repræsentation ved følgende opgaver:
  • DOF’s årlige repræsentantskabsmøde med 2 repræsentanter, hvoraf min. 1 skal være fra formandsskabet.
  • SK klubledermøder med min 2 repræsentanter, hvoraf min 1 fra formandskabet. Den anden repræsentant kan vælges blandt udvalgsformændene, f.eks i relation til evt. tema på klubledermødet.
  • Sportens Venners generalforsamling med min 2 repræsentanter.
  • Ved andre opgaver eller situationer, hvor det ville kunne forventes, at klubben viser ansigt.
 • Skal sørge for, at der vises opmærksom fra klubbens side ved særlige lejligheder (jubilæer, dødsfald, runde fødselsdage) og i henhold til klubbens retningslinjer.
 • Formand og kasserer skal (gerne i fællesskab) udarbejde opgavebeskrivelse for henholdsvis formand og kasserer.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN GORM / SKIKLUBBEN GORM

1. Navn.

Klubbens navn er GORM, Jelling, stiftet 29. september 1973. Klubben kan yderligere benytte navnene:
Orienteringsklubben GORM eller Skiklubben GORM.
Klubben er tilknyttet Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Ski Forbund under Danmarks Idræts-Forbund samt Jelling forenede Sportsklubber og er underkastet disse forbunds (foreningers) love og regler

2. Formål.

Klubbens formål er at samle orienterings- og skiinteresserede og give dem de bedste muligheder for at dyrke orienterings- og skisporten.

3. Kontingent og licens.

Kontingent og eventuel licens samt opkrævning fastsættes af bestyrelsen.

4. Medlemsskab.

GORM har 4 medlemskategorier: Orienteringsløb, ski- og orienteringsløb, ski og passiv.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
Udmeldelse kan for orienteringsmedlemmer kun ske pr. 31/12 og for skimedlemmer kun pr. 30/9.
Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem skal gammel gæld betales.
Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

5. Ledelse.

Klubbens ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer og formændene for følgende udvalg, som bestyrelsen har vedtaget at nedsætte:

 • Træningsudvalg
 • Børne- og ungdomsudvalg
 • Talent- og eliteudvalg
 • Kort- og skovudvalg
 • RUF (rekruttering, udvikling, fastholdelse)
 • Arrangementsudvalg
 • Ski- og motionsudvalg
 • Kommunikations- og PR-udvalg

En ungdomsrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
På lige årstal er formanden og formændene for følgende udvalg på valg: Børne- og ungdomsudvalg, Kort- og Skovudvalg, RUF samt Kommunikations- og PR-udvalg. På ulige årstal er kasserer og formændene for følgende udvalg på valg: Træningsudvalg, Talent- og eliteudvalg, Arrangementsudvalg samt Ski- og motionsudvalg.
Der vælges ikke suppleanter. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer er fødte medlemmer af JFS`s bestyrelse. Afdelingen har i JFS`s bestyrelse 1 repræsentant med 2 stemmer. Formand eller kasserer har mødepligt (Jvf. JFS`s vedtægter § 7e.) I bestyrelsen vælges en suppleant i h. t. JFS`s vedtægter § 8.

6. Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde.
Bestyrelsen fører mødereferat, der godkendes senest ved næste bestyrelsesmøde.

7. Særlige underudvalg.

A. Klubhusudvalg.

Der nedsættes et klubhusudvalg til at forestå den daglige drift og administration af klubhuset. Klubhusudvalget består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på GORM’s årlige generalforsamling.
På lige årstal er 2 af medlemmerne på valg, på ulige årstal er 1 medlem på valg. Klubhusudvalget har i forhold til bestyrelsen alene indstillingsret. Klubhusudvalget konstituerer sig med en formand.
GORMs bestyrelse vælger/udpeger blandt sine bestyrelsesmedlemmer en kontakt til klubhusudvalget.

B. ad-hocudvalg

Bestyrelsen nedsætter de underudvalg som skønnes nødvendigt til foreliggende opgavers udførelse. Formand og medlemmer i sådanne underudvalg udpeges af bestyrelsen. Beslutninger af væsentlig betydning skal godkendes af bestyrelsen inden udførelse.

8. Revision og regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnskabet indgår i Jelling Forenede Sportsklubbers fællesregnskab.
Regnskabet føres efter de af JFS`s kasserer foreskrevne regler. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budget for afdelingens økonomi.
Kassereren fører medlemskartotek.

9. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved JFS-Information evt. i Lokalavisen samt månedsplan.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 25. februar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i.h.t. § 5.
Valg af klubhusudvalg i.h.t. § 7 A
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal.

10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftlig har udtrykt ønske herom over for bestyrelsen.

11. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, og til vedtagelse af en ændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

12. Opløsning.

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum.
Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Jelling Forenede Sportsklubber, Jelling.
Således vedtaget på medlemsmødet den 9/10 – 1973 med senere vedtægtsændringer
den 3/2 – 1981, 1/2 – 1983, 5/2 – 1985, 19/2 – 1991, 9/2 – 1993, 4/2-1997, 17/2-98, 9/2-99, 5/2-2002, 3/2 2004, 8/2 2005, 5/2 2008, 8/2 2011, 5/2 2013, 19/2 2014, 18/2 2015

 

Vedtægterne i pdf-format findes her

 

Generalforsamlinger/årsberetninger

20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

OK Gorm beretning 2011
Bestyrelse 2012
Referat af generalforsamling 2012

OK Gorm beretning 2006
Bestyrelse 2007
Referat, generalforsamling 2007

OK Gorm beretning 2005
Bestyrelse 2006
Referat generalforsamling 2006

OK Gorm beretning 2004
Bestyrelse 2005
Referat fra generalforsamling 2005

OK Gorm beretning 2003
Bestyrelse 2004
Referat fra generalforsamling 2004

OK Gorm beretning 2002
Bestyrelse 2003
Referat generalforsamling 2003

OK Gorm beretning 2001
Bestyrelse 2002
Referat generalforsamling 2002

OK Gorm beretning 2000
Bestyrelse 2001
Referat generalforsamling 2001

OK Gorm beretning 1999
Bestyrelse 2000
Referat generalforsamling 2000

Bestyrelsesmøder /bestyrelsesreferater

2022 Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4
2021 Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4
2020 Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4
2019 Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4

2018 Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4  Møde 5
2017
  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4  Møde  5
2016  Møde 1  Møde 2  Møde 3
2015  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde ekstraord.  Møde 4
2014  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4
2013  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4  Møde 5  Møde 6
2012  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4
2011  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4  Møde 5  Møde 6
2010  Møde 1  Møde 2  Møde 3  Møde 4  Møde 5  Møde 6

 

Forretningsudvalgsmøder/referater

2020
2019
2018 Møde 1: 04-06, Møde 2: 12-08, Møde 3: 06-11, Møde 4, Møde 5, Møde 6, Møde 7
2017 Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4, Møde 5, Møde 6, Møde 7
2016  Møde 1Møde 2Møde 3 Møde 4Møde 5,
2015  Møde 1Møde 2 Møde 3Møde 4Møde 5Møde 6Møde 7
2014  Møde 1Møde 2Møde 3,

 

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

WOC 2022  Avis

OK Gorm Aktuelt

Resultater fra mørkeløb i Vingsted d. 25.01.23

Husk generalforsamling onsdag d. 22. februar

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Jelling Sparekasses Fond