Orienteringsklubben Gorm Jelling | Skiklubben Gorm Jelling

Bestyrelsen og dens opgaver

Bestyrelsen består af formand, kasserer og formænd for 3 faste områder (vedtægternes § 5)
Bestyrelsen er klubbens ledelse.
Bestyrelsen indkaldes 7 gange om året, eller når et udvalg ønsker det.
(marts, primo maj, slut juni, primo september, oktober (uge 41), november & januar)

Ansvar og kompetence:

 • sikre at de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger og politikker gennemføres.
 • følge udvalgenes handleplaner.
 • udforme politikker til vedtagelse på generalforsamlingen.
 • uddanne, udvikle og tilpasse organisationen.
 • nedsætte ad hoc udvalg.
 • udarbejde arbejdsfordeling og forretningsorden.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med DOF, SK, JfS og Vejle Kommune.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med skovejere, lokale afdelinger af Naturstyrelsen og Friluftsrådet.
 • fastholde og udvikle samarbejdet med øvrige eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Jelling Musikfestival, Sportens Venner), sponsorer, medier mv.

Bestyrelsen 2023

 

Formand
Pernille Buch

3131 1847
buch1977@gmail.com

Formandens opgaver:

 • Indkalde til generalforsamling og udarbejde overordnet beretning til generalforsamlingen.
 • Indkalde til og lede bestyrelsesmøder.
 • Sikre at akutte problemer løses.
 • Informere klubbens medlemmer om bestyrelsens arbejde.
 • Fordele opgaver der ligger uden for udvalgenes områder.
 • Videresende indkommen ”post” i henhold til ansvarsområder.
 • I samarbejde med områdeformændene sikre at områdernes opgaver varetages.
 • I samarbejde med områdeformændene iværksætte, følge op, evaluere og dokumentere udviklingsprojekter / indsatsområder.
 • Beskrive, formidle og følge op på politikker.
 • Udarbejde og justere årsplan. Sikre relevant lederuddannelse til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.
 • Repræsentere klubben udadtil.
 • Sidde i JFS´s bestyrelse.
 • Deltage i møder i kredsen og i DOF.
 • Indkalde repræsentanter fra Sportens Venner og JFS til reception vedr. danske mesterskaber en gang årligt ved klubfesten.
 • Kontakt til særlige underudvalg og medlemmer med særlige ansvarsområder
 • Opmærksomhed til medlemmer jf. retningslinjer: gaver/tilskud.
 • Indstille DM Guldmedaljevindere til Sportsgalla (Vejle Kommune)

 

Kasserer
Ole Binder

2144 3002
olebinder@hotmail.com

Kassererens opgaver:

 • Klubbens økonomi.
 • Økonomi og regnskab i.f.m. arrangementer.
 • At betale klubbens udgifter.
 • At den nødvendige kassebeholdning er til stede.
 • At opkræve kontingent.
 • At holde regnskab med medlemmernes løbskonti, og sørge for nødvendige opkrævninger.
 • At være medlem af JFS`s bestyrelse.
 • At være stedfortræder for formanden ved bestyrelsesmøder i JFS.
 • Betale startafgift og føre kørselsregnskab.
 • At varetage opgaven omkring medlemstilskud fra Vejle Kommune.
 • Indberetninger til diverse organisationer.
 • At føre liste over klubbens medlemmer, med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og medlemsstatus (orienteringsløb/ski- og orienteringsløb/ski/passiv, ungdom/senior).
 • Opdatere medlemsliste 2 x årligt (januar + august).
 • Registrering af indmeldelser og udmeldelser i klubben.
 • At udfærdige regnskab for Jellingløbet.
 • Ajourføring af medlemsdata i DOF.
 • Ajourføring af medlemsdata i DSKIF.
 • Ansøgninger til Sportens Venner vedr. påskeløb, sommerlejr og ungdomskurser.
 • At indhente børneattester på alle trænere hvert år inden sæsonstart.
 • At udlevere politikker til trænere ved sæsonstart (børneattest, omsorg, alkohol- og rusmiddel).

 

Træning
Toke Seir

2026 3901
toke@ortodan.dk

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer området i GORMs bestyrelse.
 • Overordnet ansvarlig for klubbens rekrutteringspolitik
 • Koordinere arbejdet for udvalg under området.
  Udvalgenes opgaver omfatter:
 • At indkalde til udvalgets møder og lave dagsorden.
 • At afstemme udvalgets indsats med bestyrelsens forventninger.
 • At træningsplanen er klar i god tid før sæsonen.
 • Koordinere medlemsinvolveringen i forbindelse med tirsdagstræningen.
 • At sørge for kommunikation/kontakt til alle involverede parter i træningen.
 • Sikre at medlemmer der varetager banelægningsopgave rustes hertil. At anvende banelægningsfunktionen ved træning med et læringsfokus.
 • At levere relevant info om træningen til hjemmesiden.
 • At sørge for at træningen bliver evalueret.
 • Trænings- og konkurrencesamarbejde med øvrige Trekantklubber, deltage i et årligt møde med Trekantklubberne.
 • At have kontakt til OK Snab vedrørende fælles træning.
 • At finde nye trænerkandidater og henvise dem til DOF´s kurser.
 • At finde vinderen af Gormmester pokalen ud fra resultater i divisionsturneringen og klubmesterskabet.
 • Indkalder til udvalgsmøderne og udsende dagsordenen.
 • Afholde møde med ungdomstrænerne før sæsonstart.
 • Lave aftaler med ungdomstrænere og hjælpetrænere for den kommende sæson.
 • Opretholde en løbende kontakt med og information til ungdomstrænere og hjælpetrænere.
 • At udpege løb som udtagelsesløb til stafetter (JM, DM).
 • Kontakt til Kredsens ungdomsudvalg, herunder at deltage i møder for ungdomskontaktpersoner på kredsplan.
 • Kontaktperson til talentkraftcenter (TC) og TVO.
 • Evaluering og udviklingssamtaler med ungdomstrænerne.
 • Rekruttering, uddannelse og videreuddannelse af ungdomstrænere.
 • Samarbejde med Trekantklubberne omkring børnetræning (Vejlecup, vintertræningsløb.
 • Samarbejde med skolerne
 • Årlig evaluering og opdatering ift. klubbens indsatsområder for rekruttering
  Herunder:
  – at der er et mentorkorps
  – at mentorer informeres om deres opgaver
  – at nye medlemmer tildeles en mentor
  – at informationsmateriale til nye medlemmer er opdateret og udleveres til disse
  – at spørgeskemaet tilrettes årligt i samarbejde med andre udvalg og sikre at det kommer på hjemmesiden
  – at medlemmernes manglende mulighed for at indgå i opgaver respekteres

 

Arrangementer og klubliv
Bente H. Ringive

Bente

2144 9608
b.ringive@hotmail.com

Formanden for arrangementer og klubliv har følgende opgaver:

 • Repræsenterer områderne i GORMs bestyrelse.
 • Udarbejde beretning for områderne til klubbens generalforsamling.
 • Deltage i klubbens generalforsamling.
 • Koordinere arbejdet for udvalgene under området.
  Udvalgenes opgaver omfatter:
 • Ansvarlig for udvalgenes information.
 • Ansvarlig for udvalgenes opgavebeskrivelse.
 • Ansvarlig for at der udarbejdes og synliggøres sæsonplaner (klubture, klubmesterskaber, sociale arrangementer m.m.).
 • Kontakt til styregruppen for Jellingløbet.
 • Kontakt til stævneleder ved o-løbs arrangementer i klubben.
 • Ansvarlig for at få funktionslederoversigten á jour ført.
 • Ansvarlig for at løbsarrangementer evalueres.
 • Ansvarlig for at manual for afholdelse af stævner er á jour ført og synlig.
 • Ansvarlig for at få ansøgt om løbsarrangementer i Sydkredsen
 • Overordnet ansvarlig for klubbens PR, synliggørelse og informationsvirksomhed i samarbejde med bestyrelse og udvalg.
 • Ansvarlig for uddannelse og kursusvirksomhed i forhold til udvalgenes opgaver.

 

Faciliteter
Stig Knudsen

Stig
76 70 99 70 – 22 60 79 85
knudsen.alstedmark@gmail.com

 

Formandens opgaver:

 • Repræsenterer området i GORMs bestyrelse.
 • Koordinere arbejdet for udvalg under området.
  Udvalgenes opgaver omfatter:Kort og skov:
 • Møder i Kort og skovudvalget, 2 om året, hvor arbejdet den kommende periode planlægges.
 • Sikrer at der holdes god kontakt til skovejere og andre interessenter i de skove, som klubben bruger.
 • Sikre at klubben har opdaterede kort til løbsarrangementer og træning, hvor åbne løb har højest prioritet.
 • Ansvarlig for administration af kortfiler, samt salg af kort.
 • Sikrer uddannelse af kortrekognocører og rentegnere.
 • IT, herunder O-service, Gorm Events, Dropbox, udstyr til tidtagning mm.
 • Stævnereglement, medvirken ved ændringer

 

Skiklubben Gorm Jelling

 • Repræsenteres i GORMs bestyrelse af kasseren, der også
  koordinerer:
 • At der organiseres sporkørsel på golfbanen når der er tilstrækkelig sne.
 • At klubbens medlemmer informeres om tilbud i skimiljøet.
 • At der bliver arrangeret skiture for medlemmerne.
 • At organisere træning for medlemmerne f.eks. på rulleski.
 • At organisere vedligehold af klubbens udstyr: Snescooter og rulleski.

 

Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet:

– Datoer for generalforsamling og bestyrelsesmøder årets første bestyrelsesmøde. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til 1. bestyrelsesmøde.
– Indbydelse med dagsorden til bestyrelsesmøder skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet. Skriftlig orientering v. områder/udvalg kan op til mødet tilføjes i Dropboks.
– Der skal tages referat af bestyrelsesmøderne. Dette referat skal skal rundsendes til godkendelse af bestyrelsen og være tilgængelig for alle på klubbens hjemmeside snarest og senest 2 uge efter mødet.

Formandskab

 • Består af formand og kasserer.
 • Klubbens officielle repræsentanter udadtil.

Ansvar og kompetence:

 • Er fødte medlemmer af JfS’s bestyrelse og skal repræsenterer klubben her (vedtægternes §5).
 • Skal repræsentere klubben eller sikre repræsentation ved følgende opgaver:
  • DOF’s årlige repræsentantskabsmøde med 2 repræsentanter, hvoraf min. 1 skal være fra formandsskabet.
  • SK klubledermøder med min 2 repræsentanter, hvoraf min 1 fra formandskabet. Den anden repræsentant kan vælges blandt udvalgsformændene, f.eks i relation til evt. tema på klubledermødet.
  • Sportens Venners generalforsamling med min 2 repræsentanter.
  • Ved andre opgaver eller situationer, hvor det ville kunne forventes, at klubben viser ansigt.
 • Skal sørge for, at der vises opmærksom fra klubbens side ved særlige lejligheder (jubilæer, dødsfald, runde fødselsdage) og i henhold til klubbens retningslinjer.
 • Formand og kasserer skal (gerne i fællesskab) udarbejde opgavebeskrivelse for henholdsvis formand og kasserer.

 

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN GORM / SKIKLUBBEN GORM – hent pdf

1. Navn.

Klubbens navn er GORM, Jelling, stiftet 29. september 1973. Klubben kan yderligere benytte navnene:
Orienteringsklubben GORM eller Skiklubben GORM.
Klubben er tilknyttet Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Ski Forbund under Danmarks Idræts-Forbund samt Jelling forenede Sportsklubber og er underkastet disse forbunds (foreningers) love og regler

2. Formål.

Klubbens formål er at samle orienterings- og skiinteresserede og give dem de bedste muligheder for at dyrke orienterings- og skisporten.

3. Kontingent og licens.

Kontingent og eventuel licens samt opkrævning fastsættes af bestyrelsen.

4. Medlemsskab.

GORM har 4 medlemskategorier: Orienteringsløb, ski- og orienteringsløb, ski og passiv.
Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
Udmeldelse kan for orienteringsmedlemmer kun ske pr. 31/12 og for skimedlemmer kun pr. 30/9.
Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem skal gammel gæld betales.
Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

5. Ledelse.

Klubbens ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer og område-formænd for følgende områder:

 • Træning (herunder: børn, unge, voksne, elite, rekruttering og skole)
 • Arrangementer og klubliv (herunder: arrangementer, aktiviteter, PR & kommunikation)
 • Faciliteter (herunder: reglement, skov, kort, IT, materiel)
  (IT omfatter O-service, Gorm Events, Dropbox, udstyr til tidtagning mm.)

En ungdomsrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
På lige årstal er formanden og formændene for følgende områder på valg: Træning.
På ulige årstal er kasserer og formændene for følgende områder på valg: Arrangementer og klubliv samt
Faciliteter.
Der vælges ikke suppleanter. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer er fødte medlemmer af JFS`s bestyrelse. Afdelingen har i JFS`s bestyrelse 1 repræsentant med 2 stemmer. Formand eller kasserer har mødepligt (Jvf. JFS`s vedtægter § 7e.) I bestyrelsen vælges en suppleant i h. t. JFS`s vedtægter § 8.

6. Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde.
Bestyrelsen fører mødereferat, der godkendes senest ved næste bestyrelsesmøde.

7. Særlige underudvalg.

A. Klubhusudvalg.

Der nedsættes et klubhusudvalg til at forestå den daglige drift og administration af klubhuset. Klubhusudvalget består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på GORM’s årlige generalforsamling.
På lige årstal er 2 af medlemmerne på valg, på ulige årstal er 1 medlem på valg. Klubhusudvalget har i forhold til bestyrelsen alene indstillingsret. Klubhusudvalget konstituerer sig med en formand.
GORMs bestyrelse vælger/udpeger blandt sine bestyrelsesmedlemmer en kontakt til klubhusudvalget.

B. ad-hocudvalg

Bestyrelsen nedsætter de underudvalg som skønnes nødvendigt til foreliggende opgavers udførelse. Formand og medlemmer i sådanne underudvalg udpeges af bestyrelsen. Beslutninger af væsentlig betydning skal godkendes af bestyrelsen inden udførelse.

8. Revision og regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnskabet indgår i Jelling Forenede Sportsklubbers fællesregnskab.
Regnskabet føres efter de af JFS`s kasserer foreskrevne regler. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budget for afdelingens økonomi.
Kassereren fører medlemskartotek.

9. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved JFS i Vejle Ugeavis og via klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 25. februar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse i.h.t. § 5.
Valg af klubhusudvalg i.h.t. § 7 A
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal.

10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftlig har udtrykt ønske herom over for bestyrelsen.

11. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, og til vedtagelse af en ændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

12. Opløsning.

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum.
Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Jelling Forenede Sportsklubber, Jelling.
Således vedtaget på medlemsmødet den 9/10 – 1973 med senere vedtægtsændringer
den 3/2 – 1981, 1/2 – 1983, 5/2 – 1985, 19/2 – 1991, 9/2 – 1993, 4/2-1997, 17/2-98, 9/2-99, 5/2-2002, 3/2 2004, 8/2 2005, 5/2 2008, 8/2 2011, 5/2 2013, 19/2 2014, 18/2 2015

 

Generalforsamlinger/årsberetninger

Bestyrelsesmøder /bestyrelsesreferater

2024 Møde 1,
2023
Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4, Møde 5, Møde 6, Møde 7
2022
Møde 1, Møde 2, Møde 3, Møde 4, Møde 5

Find vej i...Find vej i Danmark 

Et tilbud om en lidt anderledes tur i skoven

Orientering i skolen
Inspiration til orienterings-aktiviteter i idrætsundervisningen

Jelling Løbet

Sydkredsen

OK Gorm Aktuelt

HUSK:

Resultater – NATCUP Skærbæk Samlet resultat

Divisionsmatch d.14/4-2024 for alle i klubben: Invitation.

Startsteder o-løb

Gødding Skov:

skovlegepladsenNaturstyrelsen

Tykhøjet Krat:

Sydlige P-plads Nordlige P-plads

Jelling:

Klubhus – kør ind i skoven ad Skovgade fra nord, der er skilt på skovvejen

Jelling:

Bredagerskolen – indkørsel fra Bredager

Brandbjerg:

ved Højskolen

Gyttegård:

P i vestlige del

Engelsholm:

P ved slottet

Gadbjerg:

skovlegeplads (Allévej)

Hastrup:

Kjærvej 1,  7323 Give (3 km N for Thyregod)

OK SNAB:

normale startsteder

Tilmelding til o-løb:

O-service

 


SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

Elite Vejle

Jelling musikfestival

Middelfart Sparekasse

Jelling Sparekasses Fond